Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2023-12-01 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 74 (arkusz mapy 1), o powierzchni 989 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 159,33 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 36,46m2 i 22,00 m2. Nieruchomość jest uzbrojona w prąd, wodę oraz kanalizację. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych o niskiej intensywności wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Suma oszacowania wynosi 373 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 279 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 300,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. Cegielniana, 62-650 Kłodawa 279.750,00 zł
2. 2023-12-01 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Szczepanów, gm. Olszówka, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek: 229, 230, 256/2, 258 i 259, która to nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Egzekucja z nieruchomości w przedmiotowej sprawie prowadzona jest w celu zniesienia współwłasności w drodze licytacji publicznej przy udziale: Edwarda Małeckiego, Krzysztofa Małeckiego, Ryszarda Sikorskiego, Marii Bielickiej, Marka Gurlagi, Damiana Gurlagi, Dawida Gurlagi, Justyny Gurlagi, Joanny Szumnej, Wiesławy Kempińskiej. Przedmiotem licytacji jest zabudowana nieruchomość rolna, oznaczona numerami ewidencyjnymi działek nr 229, 230, 256/2, 258, 259 (arkusz mapy 1), o łącznej powierzchni 2,90 ha. Działka nr 230 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem inwentarsko- składowym, kwalifikującymi się do rozbiórki. Pozostałe grunty rolne wchodzące w skład nieruchomości zakwalifikowane do klasy RIIIa, RIIIb, B-RIIIa, ŁV. Przeznaczenie w plane zagospodarowania: tereny zabudowy zagrodowej i tereny gruntów rolnych. Suma oszacowania wynosi 139 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 104 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 900,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Szczepanów, 62-641 Olszówka 104.250,00 zł
3. 2023-12-01 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 62/2 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,8200 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym parterowym o powierzchni użytkowej 83,44m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 195,98m2. Oba budynki są w złym stanie technicznym. Przedmiotowa działka gruntu znajduje się na terenie przeznaczonym pod tereny wielofunkcyjnego rozwoju gminy. Suma oszacowania wynosi 100 300,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 66 866,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 030,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Kocewia Duża, 62-652 Chodów 66.866,67 zł
4. 2023-12-01 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność dłużnika Krzysztof Gaudyn, położonej w miejscowości Moczydła, gm. Osiek Mały, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/7, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KN1K/00059429/2 wraz z udziałem wynoszącym 6/64 części w drodze wewnętrznej, oznaczonej numerem geodezyjnym 30/2, dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KN1K/00064800/5. Nieruchomość to niezabudowana działka gruntu numer 30/7 (arkusz mapy 1), o powierzchni 0,1079ha. i jest zakwalifikowana do klasy RV. Działka ma zapewniony dostęp do drogi publicznej, poprzez udział w drodze wewnętrznej- działka oznaczona numerem 30/2 (arkusz mapy 1), o powierzchni 0,0211ha. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni utwardzonej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, światłowód. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Suma oszacowania wynosi 31 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 23 250,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 100,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Moczydła, 62-613 Osiek Mały 23.250,00 zł
5. 2024-01-12 PIERWSZA LICYTACJA UDZIAŁU wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Grzegorzew, ul. Zielona, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00060407/2. Egzekucja toczy się przeciwko Halinie Wieczorek (po uznaniu czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela egzekwującego). Nieruchomość stanowią działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 2088/1, 2088/2 (arkusz mapy 5) o łącznej powierzchni 0,3164 ha. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne zakwalifikowane są do klasy RV. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością nieuciążliwych usług stanowiących uzupełnienie przeznaczenia podstawowego. Suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi 86 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 64 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 62-640 Grzegorzew, ul. Zielona 64.500,00 zł
6. 2024-01-12 PIERWSZA LICYTACJA UDZIAŁU wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Grzegorzew, ul. Warszawska, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00022764/4. Egzekucja toczy się przeciwko Halinie Wieczorek (po uznaniu czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela egzekwującego). Nieruchomość stanowią działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 2088/3, 2088/4 (arkusz mapy 5) o łącznej powierzchni 0,3109 ha. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne zakwalifikowane są do klasy RV. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością nieuciążliwych usług stanowiących uzupełnienie przeznaczenia podstawowego. Suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi 92 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 69 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00 zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 62-640 Grzegorzew, ul. Warszawska 69.000,00 zł
7. 2024-01-12 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI położonej w miejscowości Ponętów Górny, gm. Olszówka, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00001545/0. Egzekucja toczy się przeciwko Halinie Wieczorek (po uznaniu czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela egzekwującego). Nieruchomość stanowi działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 65/3 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,2299 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 193,46 m2 z pomieszczeniem kotłowni o powierzchni użytkowej 21,15 m2 oraz dobudowanym garażem o powierzchni użytkowej 19,02 m2. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącze energii elektrycznej oświetleniowej i siły, wody bieżącej z sieci wodociągowej, kanalizacyjne podłączone do zbiornika bezodpływowego. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: według obowiązującego studium nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Suma oszacowania wynosi 460 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 345 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 000,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Ponętów Górny, 62-641 Olszówka 345.000,00 zł
8. 2024-01-12 PIERWSZA LICYTACJA następujących działek gruntu wchodzących w skład nieruchomości należącej do dłużnika Marek Okraska, położonej w miejscowości Kolonia Powiercie, gm. Koło, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KN1K/00029423/1: 1) działka nr 174 o powierzchni 0,2800 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 21,72 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 37,30 m2. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wodociąg, linię teletechniczną. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne zakwalifikowane są do klasy RIIIa, RIIIb, RIVa i RV. Suma oszacowania wynosi 36 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27 225,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 630,00 zł 2) działka nr 179 o powierzchni 0,0600 ha, w całości stanowiącej grunty rolne zakwalifikowane do klasy RV. Suma oszacowania wynosi 14 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 10 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 410,00 zł. 3) działki nr 181/4 i nr 180 o łącznej powierzchni 0,4354 ha. Działka nr 181/4 to grunty rolne o powierzchni 0,3254 ha, zakwalifikowane do klasy RIVa, RV, RVI. Działka nr 180 to pastwisko o powierzchni 0,1100ha. Suma oszacowania wynosi 76 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 660,00 zł. 4) działki nr 378/1, 379/1, 410/1, 411/1, 474/1 i 475/1 o łącznej powierzchni 0,3600 ha, w całości stanowiących grunty zakwalifikowane do klasy ŁVI. Suma oszacowania wynosi 5 300,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 3 975,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 530,00 zł. Nieruchomość obciążona jest prawem użytkowania określonego szczegółowo w §9 umowy o dział spadku z dnia 22-04-2008r., które zostanie utrzymane w mocy na licytowanych działkach. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działki nr 378/1, 379/1, 410/1, 411/1, 474/1, 475/1 znajdują się na terenach użytków zielonych; działki 179, 180 i 181/4 znajdują się na terenach o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacyjnej; działka nr 174 znajduje się częściowo na terenach o dominującej funkcji zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej, zabudowy rekreacyjnej oraz częściowo na terenach upraw rolnych ze wskazaniem najwyższych klas. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Kolonia Powiercie, gm. Koło 99.225,00 zł