Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2018-12-19 Pierwsza licytacja nieruchomości położonej: Sompolinek, gm. Sompolno dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00059616/0 oraz udziału wynoszącego 2/12 części w nieruchomości wspólnej położonej Sompolinek, gm. Sompolno- KN1K/00057618/0. 1) KN1K/00059616/0- to działka gruntu nr 163/15 o powierzchni 0,1679ha. Działka jest niezabudowana, nieuzbrojona, porośnięta trawą. Posiada dostęp do instalacji elektrycznej oraz wodnej. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 2) KN1K/00057618/0- to działka nr 163/19 o powierzchni 0,0630ha. Działka spełnia funkcję drogi wewnętrznej łączącej nieruchomości poszczególnych współwłaścicieli, wyszczególnionych w księdze wieczystej. Suma oszacowania działki nr 163/15 oraz udziału 2/12 w działce nr 163/19 wynosi 36.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 27.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3.600,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Sompolinek, 62-610 Sompolno 27.000,00 zł
2. 2018-12-19 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 80/5 (ark. mapy 1) o powierzchni 0,2278 ha. Zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 51,52m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 44,81m2 oraz rozpoczętą budową nowego budynku mieszkalnego o powierzchni użytkowej 146,91m2. Nieruchomość wyposażona jest w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Suma oszacowania wynosi 98.400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73.800,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9.840,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Złota, 62-641 Olszówka 73.800,00 zł
3. 2018-12-19

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Przedmiotem licytacji jest gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni 6,39ha., w skład którego wchodzą działki nr 269, 271/4, 271/6, 272, 342 (arkusz mapy 2). Działka nr 269 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 82,76m2, budynkiem gospodarczym o powierzchni 68,22m2, budynkiem inwentarsko- gospodarczym z pomieszczeniem kotłowni o powierzchni 59,19m2, stodołą o powierzchni 185,95m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni 29,77m2. Nieruchomość wyposażona jest przyłącze energii elektrycznej, wody bieżącej oraz kanalizacyjne podłączone do zbiornika bezodpływowego. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren upraw polowych z istniejącą zabudową zagrodową. Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592 późn. zm.) nabywcą ww. nieruchomości może zostać wyłącznie rolnik indywidualny. Suma oszacowania wynosi 328.900,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 219.266,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.890,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Drzewce, 62-641 Olszówka 219.266,67 zł