Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2024-02-16 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 140/1 (arkusz mapy 3) o powierzchni 6,26 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczo- garażowym. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energii elektrycznej oświetleniowej i siły, wody bieżącej z sieci gminnej, kanalizacyjne podłączone do zbiornika bezodpływowego oraz linię teletechniczną. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne zakwalifikowane są do klasy Br-RIVb, RIVa, RIVb, S-RIVb, ŁIV, PsIV, Lz,W, N. Przeznaczenie w planie miejscowym: według obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy dla części działki zabudowanej przewiduje się tereny wielofunkcyjnego rozwoju, dla pozostałej części tereny dobrych i bardzo dobrych gleb. Suma oszacowania wynosi 728 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 546 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 72 800,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Pniewo, 62-652 Chodów 546.000,00 zł
2. 2024-02-16 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość stanowi działka gruntu nr 74 (arkusz mapy 1), o powierzchni 989 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 159,33 m2 oraz dwoma budynkami gospodarczymi o powierzchni użytkowej 36,46m2 i 22,00 m2. Nieruchomość jest uzbrojona w prąd, wodę oraz kanalizację. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i małych domów mieszkalnych o niskiej intensywności wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi. Suma oszacowania wynosi 373 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 248 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 300,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. Cegielniana, 62-650 Kłodawa 248.666,67 zł
3. 2024-03-15 DRUGA LICYTACJA udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Grzegorzew, ul. Zielona, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00060407/2. Egzekucja toczy się przeciwko Halinie Wieczorek (po uznaniu czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela egzekwującego). Nieruchomość stanowią działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 2088/1, 2088/2 (arkusz mapy 5) o łącznej powierzchni 0,3164 ha. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne zakwalifikowane są do klasy RV. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością nieuciążliwych usług stanowiących uzupełnienie przeznaczenia podstawowego. Suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi 86 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 57 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 600,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. Zielona, 62-640 Grzegorzew 57.333,33 zł
4. 2024-03-15 DRUGA LICYTACJA udziału wynoszącego 1/2 części w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości Grzegorzew, ul. Warszawska, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00022764/4. Egzekucja toczy się przeciwko Halinie Wieczorek (po uznaniu czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela egzekwującego). Nieruchomość stanowią działki gruntu oznaczone numerem ewidencyjnym 2088/3, 2088/4 (arkusz mapy 5) o łącznej powierzchni 0,3109 ha. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne zakwalifikowane są do klasy RV. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z możliwością nieuciążliwych usług stanowiących uzupełnienie przeznaczenia podstawowego. Suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi 92 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 61 333,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 200,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. Zielona, 62-640 Grzegorzew 61.333,33 zł
5. 2024-03-15 DRUGA LICYTACJA nieruchomości położonej w miejscowości Ponętów Górny, gm. Olszówka, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00001545/0. Egzekucja toczy się przeciwko Halinie Wieczorek (po uznaniu czynności prawnej za bezskuteczną wobec wierzyciela egzekwującego). Nieruchomość stanowi działka gruntu oznaczona numerem ewidencyjnym 65/3 (arkusz mapy 1) o powierzchni 0,2299 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 193,46 m2 z pomieszczeniem kotłowni o powierzchni użytkowej 21,15 m2 oraz dobudowanym garażem o powierzchni użytkowej 19,02 m2. Nieruchomość jest wyposażona w przyłącze energii elektrycznej oświetleniowej i siły, wody bieżącej z sieci wodociągowej, kanalizacyjne podłączone do zbiornika bezodpływowego. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: według obowiązującego studium nieruchomość znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej. Suma oszacowania wynosi 460 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 306 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 46 000,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Ponętów Górny, 62-641 Olszówka 306.666,67 zł
6. 2024-03-15 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość to działka gruntu nr 772 o pow. 0,0479 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 124 m2 z kotłownią o powierzchni 3,75m2 oraz budynkiem gospodarczo-garażowym o powierzchni użytkowej 75,87 m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej. Suma oszacowania wynosi 260 400,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 195 300,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 040,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. Piotrkowska, 62-610 Sompolno 195.300,00 zł