Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2019-05-08 PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość to gospodarstwo rolne oznaczone numerami działek nr 118/2, 141/2, 203/2, 222, 270, 311, 353, 354, 355/1 i 355/2 (arkusz mapy 2) o łącznej powierzchni 17,7077ha. Działka nr 270 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 137,88m2, budynkiem inwentarsko- składowym o powierzchni 327,21m2, budynkiem składowo- inwentarskim o powierzchni 199,87m2, dwoma wiatami magazynowymi o łącznej powierzchni 410,75m2 oraz wiatą gospodarczą o powierzchni 600,00m2. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energii elektrycznej, wodociąg i linię teletechniczną. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne zakwalifikowane są do klas od IIIa do VI. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy zagrodowej, upraw rolnych i ogrodniczych, tereny łąk i pastwisk, lasów i przeznaczonych pod zalesienia. Nieruchomość obciążona jest dożywotnią bezpłatną służebnością osobistą oraz prawem użytkowania. Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592 późn. zm.) nabywcą ww. nieruchomości może zostać wyłącznie rolnik indywidualny. Suma oszacowania wynosi 915.200,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 686.400,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91.520,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Cichmiana, 62-660 Dąbie 686.400,00 zł
2. 2019-05-08 Druga licytacja działek gruntu nr 774 i 775 o łącznej powierzchni 0,0917ha, będących w wieczystym użytkowaniu oraz budynków stanowiących odrębną nieruchomość, położonych: 62-650 Kłodawa, ul. Tuwima, dla których Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerach KN1K/00015342/8 i KN1K/00013747/3. Zgodnie z ustawą z dnia 20-07-2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, użytkowanie wieczyste uległo przekształceniu we własność. Nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 423,62m2, usytuowanym na dwóch działkach geodezyjnych, budynkiem gospodarczo- garażowym o powierzchni użytkowej 61,26m2 oraz budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 40,02m2. Nieruchomość posiada dostęp do infrastruktury technicznej- energia elektryczna, woda, kanalizacja, linia teletechniczna oraz bezpośredni dostęp do drogi publicznej . Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego- teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Suma oszacowania wynosi 294.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 196.000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29.400,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. ul. Tuwima, 62-650 Kłodawa 196.000,00 zł
3. 2019-05-08 Nieruchomość to gospodarstwo rolne składające się z działek gruntu nr 55, 74, 76, 78/4 i 78/5 (arkusz mapy 1) o łącznej powierzchni 8,97 ha. W skład zabudowań działki siedliskowej wchodzi budynek mieszkalny z przybudówką o powierzchni użytkowej 56,54m2, budynek inwentarsko- składowy o powierzchni użytkowej 47,42m2 oraz budynek inwentarski o powierzchni użytkowej 40,57m2. Nieruchomość wyposażona jest w przyłącze energii elektrycznej i wodociąg. Wchodzące w skład nieruchomości grunty rolne zakwalifikowane są do klasy IV, V i VI. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej, łąk, pastwisk, lasów i dolesień, teren zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej i działalności gospodarczej. Nieruchomość obciążona jest służebnością osobistą. Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592 późn. zm.) nabywcą ww. nieruchomości może zostać wyłącznie rolnik indywidualny. Suma oszacowania wynosi 186.500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139.875,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.650,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Goczki, 62-619 Sadlno 139.875,00 zł
4. 2019-05-08 Pierwsza licytacja nieruchomości. Nieruchomość stanowią działki gruntu nr 334, 326, 490 i 491 (arkusz mapy 2) o łącznej powierzchni 3,09 ha. Są to w całości grunty orne zakwalifikowane do klasy IIIa, IIIb, IVa, IVb i V. Działka nr 326 jest obciążona prawem dożywotniego użytkowania. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w części teren rozproszonej zabudowy zagrodowej. Zgodnie z art. 2a ust. 1 ustawy z dnia 11-04-2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. 2003 Nr 64, poz. 592 późn. zm.) nabywcą ww. nieruchomości może zostać wyłącznie rolnik indywidualny. Suma oszacowania wynosi 112 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 84 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 200,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Mąkoszyn, 62-619 Sadlno 84.000,00 zł