Nieruchomości Ruchomości

Lp. Fotografia Data licytacji Nazwa Miejscowość Cena wywołania  
1. 2020-03-30 DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI. Nieruchomość to działka gruntu nr 121 (ark. mapy 1) o powierzchi 0,06ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 65,73m2 z kotłownią o powierzchni 3,77m2 oraz budynkiem garażowym o powierzchni użytkowej 36,58m2. Wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej: droga o nawierzchni asfaltowej, energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja sanitarna, linia teletechniczna. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:teren rolniczej zabudowy zagrodowej. Suma oszacowania wynosi 165 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 110 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 500,00zł. Rękojmię można uiścić w kancelarii lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Kole 52 10202762 0000 1702 0002 5395 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Budzisław Nowy, 62-613 Osiek Mały 110.000,00 zł