Nieruchomości Ruchomości

Szczegóły licytacji

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Kole
Majewska-Murakowska
Kancelaria Komornicza, Włocławska 3, 62-600 Koło
tel. 63 27 24 699 / fax. 63 27 28 254
Sygnatura: Km 175/17

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchmości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kole Barbara Majewska-Murakowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2019-07-10 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Kole z siedzibą przy ul. Włocławskiej 4, 62-600 Koło, odbędzie się pierwsza licytacja:

  • nieruchomości należącej do dłużnika: Lidia Mroczkowska, położonej przy Kiełczew Górny, 62-600 Koło, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00037177/0.
    Suma oszacowania wynosi 47.800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 35.850,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4.780,00 zł.
  • nieruchomości należącej do dłużnika: Henryk Mroczkowski, położonej przy Kiełczew Górny, 62-600 Koło, dla której Sąd Rejonowy w Kole Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KN1K/00033519/2.
    Suma oszacowania wynosi 179.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 119.333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 17.900,00 zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. 52 1020 2762 0000 1702 0002 5395.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Barbara Majewska-Murakowska

« wróć